4 iulie 2022

CONTRACT DE CESIUNE DREPTURI

Care decurg din campania „Frăția Baltagului” – Baltagul te premiază! –

Subscrisele:

AFI MARKET DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul social în București, str. Ceremușului, nr. 18A, demisol, sector 1,  înmatriculată la O.R.C. sub nr. J40/ 31/2020, având CUI 42071473, reprezentată legal prin administrator Crăescu Valențiu Mircea,

Și

AFI WINE SHOP S.R.L., cu sediul social în București, str. Ceremușului, nr. 18A, mansardă, camera 15, sector 1,  înmatriculată la O.R.C. sub nr. J40/ 1345/2020, având CUI 42197006, reprezentată legal prin administrator DRAGOS ANTONESCU,

Au convenit astăzi 04.07.2022, la încheierea prezentului contract de cesiune drepturi care decurg din campania generală Frăția Baltagului și campania particulară -Baltagul te premiază-

În considerarea faptului că cedentul și cesionarul sunt societăți comerciale care au ca scop comun promovarea brandului Baltagul în scopul creșterii vânzărilor privind aceste produse și consolidarea poziției acestui brand pe piața de profil, au convenit astăzi, în vederea menținerii eficienței acestei campanii, la transferul tuturor drepturilor care decurg din acest mecanism de marketing.

Cesionarul, ulterior încheierii acestui contract, va avea calitatea de Organizator și va păstra regulile generale care au definit pe tot parcursul ei această campanie, respectiv:

 • Nu va avea drept scop realizarea unui „fond de câștiguri” din contribuțiile participanților pentru a-i crea premisele specifice jocurilor de noroc, cu scopul de a obține profit din eventuale taxe percepute de la participanți;
 • Va evita creșterea artificială a prețurilor produselor pe perioada campaniei care se află la această dată în derulare;
 • Concursul își va păstra regulament așa cum a fost el întocmit, care prin însuși conținutul său evidențiază că scopul urmărit este de promovare a comerciantului și brandului.

În considerarea celor mai sus arătate, SC AFI MARKET DISTRIBUTION SRL , începând cu data încheierii prezentului contract de cesiune drepturi îşi substituie către AFI WINE SHOP S.R.L., toate raporturile născute din Campania FRĂȚIA BALTAGULUI ambele societăți acceptând prestațiile deja executate și consimțind la însușirea prestațiilor necesar a fi executate începând cu această dată în tocmai cum rezultă ele din Regulamentul campaniei „Frăția Baltagului” – Baltagul te premiază! –

SC AFI MARKET DISTRIBUTION SRL consimte că începând cu data încheierii prezentului contract a cedat către AFI WINE SHOP S.R.L., toate drepturile care decurg din această campanie  „Frăția Baltagului” , arătând în mod expres că nu mai are alte pretenții actuale și / sau viitoare legate de campania „Frăția Baltagului” (drepturi materiale sau legate de drepturile de autor, marcă, însemne, denumire, etc.)

Prin prezentul contract, SC AFI MARKET DISTRIBUTION SRL și AFI WINE SHOP S.R.L.,  consimt că prin semnarea acestui înscris, efectul produs, este cel al substituirii cesionarului în toate drepturile şi obligațiile cedentului.

AFI WINE SHOP S.R.L., consimte că astăzi 04.07.2022, SC AFI MARKET DISTRIBUTION SRL i-a predat toată baza de date, toate bunurile și drepturile care decurg din accesarea și folosința sitului www. fratiabaltagului.ro, a numărului de telefon 0756067720 și adresei de email client@afimarket.ro necesare continuării campaniei așa cum este ea reglementată în Regulamentul publicat.

Transferul tuturor drepturilor și obligațiilor care decurg din campania Frăția Baltagului se realizează astăzi 04.07.2022, data încheierii contractului iar publicitatea acestei cesiuni, se realizează prin afișare prezentului contract pe situl oficial al campaniei.

Prin semnarea acestui contract cesionarul AFI WINE SHOP S.R.L. declară că îl liberează pe cedentul SC AFI MARKET DISTRIBUTION SRL de toate obligațiile care decurg din campania ,,Frăția Baltagului,, începând cu această dată.

SC AFI MARKET DISTRIBUȚION SRL                                 AFI WINE SHOP S.R.L.

Contractul de cesiune poate fi consultat aici.

20 aprilie 2022

PRELUNGIRE CAMPANIE până pe 30 septembrie 2022

ACT ADIȚIONAL NR. 1/ 15.02.2022 la Regulamentul campaniei „Frăția Baltagului” – Baltagul te premiază! –

Subscrisa SC AFI MARKET DISTRIBUTION SRL, denumită în continuare Organizatorul persoană juridică română, cu sediul în str. Ceremușului nr. 18A, Demisol, București, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/31/0.7.01.2020, CUI RO 42071473 reprezentată legal de Crăescu Valențiu Mircea – administrator, în urma Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 307 din 14.04.2022 și cu referire la Campania ,,BALTAGUL TE PREMIAZĂ,, organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, a hotărât încheierea prezentului act adițional, în baza disp. art. 2.6. – Secțiunea 2 din Regulament, iar articolele modificate vor avea următorul conținut:

SECȚIUNEA 1. DESCRIERE PREMII
1.2       Se vor acorda săptămânal în perioada campaniei, prin tragere la sorți următoarele premii:
–           6 de premii a câte 500 lei săptămânal
–           valoarea unitară netă a premiilor de la punctul 1.2 este de 129.000 lei.
1.3       În perioada campaniei vor fi un total de 43 trageri la sorți.

SECȚIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI
4.1       Campania va începe la data de 06 decembrie 2021, ora 00:01 și va înceta la data de 30 septembrie 2022, ora 14:00, ora României.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
5.1       Pentru a participa la această Campanie publicitară, Participanții trebuie să accepte și următoarele condiții:
–         Participantul trebuie să cumpere ÎN INTERVALUL 06 DECEMBRIE 2021 ora 00.01 – 30 SEPTEMBRIE 2022 ora 14:00 unul sau mai multe produse Baltagul – băutură spirtoasă și / sau Balșoi – băutură spirtoasă în valoare de cel puțin 15 lei pe un bon fiscal sau factură, din magazinele Cora, Selgros, Auchan, Unicarm și din magazinele de cartier, online www.afimarket.ro sau din HORECA;
5.4       Participantul trebuie să se înscrie în Campanie în perioada 06 decembrie 2021 ora 00:01 — 30 septembrie 2022 ora 14.00;
5.5       Reguli aplicabile campaniei:
–      la fiecare extragere săptămânală se iau în considerare doar SMS-urile care privesc bonuri / facturi fiscale a căror dată a eliberării se înscrie în intervalul săptămânii premergătoare zilei extragerii, respectiv din ziua de vineri de la ora 14:00 (săptămâna anterioară extragerii) până vineri, ziua extragerii la ora 14:00, excepție făcând:

 • extragerea aferentă ultimei săptămâni, în care se vor lua în considerare SMS-urile care privesc bonuri / facturi fiscale a căror dată a eliberării este cuprinsă în intervalul de vineri 23 septembrie 2022 ora 14:00 până vineri 30 septembrie 2022 ora 14.00.

–      SMS-urile trimise pentru tragerea la sorți săptămânală, vor fi luate în considerare doar pentru extragerea săptămânală aferentă zilelor anterioare extragerii, de vineri ora 14.00 până vinerea din săptămâna următoare ora 14.00, excepție făcând:

 • extragerea aferentă ultimei săptămâni, în care se vor lua în considerare SMS-urile trimise de vineri 23 septembrie 2022 ora 14:00 până vineri 30 septembrie 2022 ora 14.00.

SECȚIUNEA 6.   Înscrierea în cadrul Campaniei:
6.1       Participanții se pot înscrie în Campanie în orice moment, începând cu data de 06 decembrie 2021 (ora 00.01) și până la data de 30 septembrie 2022 (ora 14.00);
6.2     Mesaj trimis după data de finalizare a campaniei: ,,Campania “Frăția Baltagului” s-a finalizat în data de 30 septembrie 2022, ora 14.00 Detalii pe www.fratiabaltagului.ro și pe pagina de Facebook „Frăția Baltagului – oficial”.

SECȚIUNEA 7. EXTRAGEREA, VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR
7.4       În urma acceptului înregistrării apelului, Participantului – Câștigătorului i se va solicita să:

 1. Să trimită o copie / poză a bonului bonurilor fiscale / facturii, facturilor cu care s-a înscris în săptămâna de campanie la care a fost extras ca și câștigător și să dovedească achiziționarea unui produs Baltagul și / sau Balșoi. Bonul fiscal / factura trebuie să fie din perioada săptămânii la care se referă extragerea așa cum este ea definită la Secțiunea 5, 5.1, din intervalul 06 decembrie 2021 – 30 septembrie 2022.

(C) ACORDAREA PREMIILOR
7.16     Participanții din prezenta Campanie au dreptul de a înainta reclamații Organizatorului Campaniei în cazul în care consideră că au fost nedreptățiți.
Pentru a fi considerate valabile, toate reclamațiile trebuie înaintate până la data de 14.10.2022 la AFI MARKET DISTRIBUTION SRL, cu sediul în str. Ceremușului nr 18A, Demisol, București și trebuie să includă o descriere a situației care a generat reclamația și un număr de telefon valabil. Reclamațiile vor fi adresate în atenția echipei Frăția Baltagului. AFI MARKET DISTRIBUTION SRL va avea putere de decizie completă și definitivă asupra reclamației.

SECȚIUNEA 8. LITIGII
8.3       Organizatorul nu este ținut și nu are obligații în a coresponda cu persoane care revendică solicitări care decurg din această campanie ulterior datei de 14 octombrie 2022.

SECȚIUNEA 11. ÎNCETARE CAMPANIEI
11.1     Prezenta campanie încetează la data de 30 septembrie 2022.

Aici poate fi consultat actul adițional autentificat.

Regulamentul Campaniei „Frăția Baltagului” – Baltagul te premiază! –

Perioada campaniei: 06 decembrie 2021 — 22 aprilie 2022

Prezenta campanie promoțională este adresată tuturor persoanelor care au împlinită vârsta de 18 ani

SECȚIUNEA 1. DESCRIERE PREMII

1.1 Premiile se acordă săptămânal.

1.2 Se vor acorda săptămânal în perioada campaniei, prin tragere la sorți următoarele premii:

– 6 de premii a câte 500 lei săptămânal

– valoarea unitară netă a premiilor de la punctul 1.2 este de 60.000 lei.

1.3 În perioada campaniei vor fi un total de 20 trageri la sorți.

1.4 Pentru a câștiga unul dintre premiile oferite în prezenta Campanie de marketing, participanții (cumpărătorii cu vârsta de minim 18 ani la data achiziției produsului Baltagul si/sau Balsoi) trebuie să îndeplinească prevederile și condițiile menționate la Secțiunea 3 din prezentul Regulament.

Nerespectarea oricăruia dintre prevederile / condițiile prezentului regulament, va avea drept consecință anularea înscrierii.

1.5 Premiile și criteriile acestora așa cum sunt descrise în prezentul Regulament, nu pot fi modificate / transformate la cererea participantului / câștigătorului. În cazul refuzului unei persoane de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, va avea drept consecință pierderea dreptului de atribuire a acestuia.

SECȚIUNEA 2. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

2.1 Campania publicitară „Frăția Baltagului – Baltagul te premiază”, este organizată de SC AFI MARKET DISTRIBUTION SRL, denumită în continuare Organizatorul persoană juridică română, cu sediul în str. Ceremușului nr. 18A, Demisol, București, reprezentată legal de Crăescu Valențiu Mircea – administrator.

2.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial denumită în continuare ,,Regulamentul”, acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții și pe care toți participanții sunt obligați să îl respecte. Prin înscrierea și participarea la campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul participanților cu privire la acesta. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toți participanții care se obligă să-l respecte și să i se conformeze.

* și cu sprijinul MEDIAPOST HITMAIL S.A., cu sediul în Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, tronson 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 8295/2000, CUI 13351917, atribut fiscal RO, reprezentată de dl. Marian Seitan, în calitate de Director General care va acționa cu aprobarea Organizatorilor ca împuternicit, în sensul dat acestei noțiuni de dispozițiile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

2.3 Pe perioada Campaniei, Împuternicitul MEDIAPOST HIT MAIL SA, va desfășura următoarele activități: Constituie și administrează, în condiții de deplină siguranță, o baza de date, care va cuprinde următoarele date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei: nume, prenume, numărul de telefon. numere de conturi bancare, numere de bonuri fiscale / facturi care dovedesc și sunt necesare identificării achiziției unui produs Baltagul și / sau Balșoi așa cum este el definit în prezentul Regulament

2.4 Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”).

2.5 Regulamentul oficial este elaborat și va fi dezvăluit în conformitate cu legile aplicabile din România prin publicarea pe situl web, fiind disponibil în mod gratuit oricărei persoane Regulamentul mai poate fi solicitat, pe întreaga durata campaniei prin trimiterea unei solicitări la sediul organizatorului în atenția departamentului de marketing și prin indicarea unei adrese de corespondență electronică la care să fie comunicat.

2.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și / sau completa regulamentul precum și de a suspenda și / sau înceta și / sau întrerupe desfășurarea campaniei oricând pe durata desfășurării acesteia . Orice modificare adusă prezentului regulament va face obiectul unui act adițional ce va fi comunicat către public cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare prin publicare pe site.

2.7 Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive. Orice astfel de modificare adusă, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei concursului, va fi supusă procedurii de autentificare de către un notar public și va face parte integrantă din regulament. Modificările produc efecte în termen de 24 de ore de la data publicării lor pe site. organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cat acestea sunt afișate pe site. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, mai puțin premiile acordate, prin încheierea unui Act adițional la Regulament care va fi publicat pe www.fratiabaltagului.ro.

Aceste eventuale modificări vor intra în vigoare numai după publicarea la adresele electronice mai înainte arătate.

2.8 Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil pe site – www.fratiabaltagului.ro sau pe pagina de Facebook „Frăția Baltagului – oficial”.

2.9 Însăși participarea la Campanie prin trimiterea unui SMS la numărul dedicat, comunicându-se datele cu caracter personal ale unei persoane, așa cum este identificată la Secțiunea I pct. 3, cum ar fi nume, prenume, numărul de telefon precum și a actelor fiscale care dovedesc și sunt necesare identificării achiziției unui produs așa cum este el definit în prezentul Regulament va fi considerată acceptare a termenilor și condițiilor Campaniei conform celor prevăzute în prezentul document și alte anexe care vor fi adăugate ulterior acestuia și comunicate ca atare participanților pe site-ul www.fratiabaltagului.ro sau pe pagina de Facebook ,,Frăția Baltagului,,.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 La această campanie cu scop publicitar pot participa toate persoanele fizice cetățeni români sau străini (cu vârsta de cel puțin 18 ani, la data achiziției produsului Baltagul si/sau Balsoi și înscrierii acestuia prin SMS), persoane rezidente sau cu domiciliul stabil în România, cu excepția:

– angajaților AFI MARKET DISTRIBUTION SRL, precum și a rudelor de gradul întâi (copii și părinți) și soților persoanelor menționate mai sus ca fiind exceptate de la participare;

– persoanele care nu au vârsta de 18 ani la data înscrierii în campanie;

– angajații agențiilor implicate în punerea în aplicare a prezentei Campanii.

3.2 Persoana care se înscrie, va participa la prezenta Campanie publicitară acceptând și respectând termenii și condițiile menționate mai sus.

3.3 Prin participarea la campanie, participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu excepția cheltuielilor normale pentru a putea participa la campanie, cheltuieli determinate de achiziționarea produselor participante, costurile aferente serviciilor de internet și / sau serviciilor de telefonie în vederea comunicării cu organizatorul cu privire la validarea și câștigurilor sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la campanie sau cheltuieli privind în intrarea în posesia unui premiu câștigat, cheltuieli efectuate prin apelarea numărului de telefon dedicat campaniei, cheltuielilor legate de trimiterea de sms-uri către numărul companiei . Enumerarea de mai sus cu privire la cheltuieli este exemplificativă sau exhaustivă.

3.4 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmării în instanță respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciului cauzat .

3.5 Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză, organizatorul neavând nicio obligație de anunța participantul cu privire la această decizie .

3.6 Prin participarea la această campanie, toți participanții sunt de acord ca desemnării lor ca și câștigători în urma tragerii la sorți, să facă dovada vârstei cerute de acest regulament în vederea respectării și confirmării condițiilor de participare din prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI

4.1 Campania va începe la data de 06 decembrie 2021, ora 00:01 și va înceta la data de 22 aprilie 2022, ora 14:00, ora României. Campania se va desfășura în România.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

5.1 Pentru a participa la această Campanie publicitară, Participanții trebuie să accepte și următoarele condiții:

Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunea 3 de mai sus;

Participantul trebuie să cumpere ÎN INTERVALUL 06 DECEMBRIE 2021 ora 00.01 – 22 APRILIE 2022 ora 14:00 unul sau mai multe produse Baltagul – băutură spirtoasă și / sau Balșoi – băutură spirtoasă în valoare de cel puțin 15 lei pe un bon fiscal sau factură, din magazinele Cora, Selgros, Auchan, Unicarm și din magazinele de cartier, online www.afimarket.ro sau din HORECA;

* Prin produs Baltagul, pentru magazine și online, se înțelege orice sticlă de 0,2 l, 0,5 l sau 2 litri „Baltagul – băutură spirtoasă 28%”, „Baltagul – lichior cu suc de afine 24%” , „Baltagul – lichior cu suc de vișine 18% sau Balșoi 31% băutură spirtoasă volum 0,2l; 0,5l sau 1 Litru”.

* Prin produs Baltagul, pentru HORECA, se înțelege orice unitate indicată pe bonul / factura fiscală ca denumire a produsului și / sau raportată la unitatea de măsură (exemplu: în ml), de băutură Baltagul (băutură spirtoasă, lichior cu suc de afine sau lichior cu suc de vișine) / Balșoi 31% băutură spirtoasă.,,.

5.2 Participantul trebuie să se înscrie în Campanie trimițând cel puțin un mesaj text la numărul 1740 (tarif normal în rețelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi), număr de telefon mobil dedicat campaniei.

5.3 Mesaj de tip SMS trebuie să conțină următoarele: cuvântul cheie ,,baltagul”, data și valoarea bonului fiscal / sau al facturii de achiziție;

5.4 Participantul trebuie să se înscrie în Campanie în perioada 06 decembrie 2021 ora 00:01 — 22 aprilie 2022 ora 14.00;

5.5 Reguli aplicabile campaniei:

– Participarea nu este limitată la trimiterea unui singur sms pe zi de la același număr de telefon, cu condiția ca fiecărui sms să-i corespundă un alt bon fiscal / factură fiscală;

– Fiecare bon fiscal poate fi înscris în campanie o singură dată, indiferent de numărul de telefon utilizat pentru înscriere;

– un participant are dreptul să se înscrie fără a fi limitat la un anumit număr de bonuri fiscale pe întreaga perioadă de desfășurare a campaniei de la același număr de telefon;

– un anumit bon fiscal poate fi înscris în campanie de către un singur participant;

– fiecare bon fiscal / factură, îi poate aduce unui participant o singură șansă de câștig aferentă unei extrageri săptămânale;

– la fiecare extragere săptămânală se iau în considerare doar SMS-urile care privesc bonuri / facturi fiscale a căror dată a eliberării se înscrie în intervalul săptămânii premergătoare zilei extragerii, respectiv din ziua de vineri de la ora 14:00 (săptămâna anterioară extragerii) până vineri , ziua extragerii la ora 14:00, excepție făcând:

 • extragerea aferentă primei săptămâni a campaniei în care se vor lua în considerare SMS-urile care privesc bonuri / facturi fiscale a căror dată a eliberării este cuprinsă în intervalul de luni 06 decembrie 2021 ora 00.01 AM până vineri 10 decembrie 2021 ora 14:00;
 • extragerea aferentă ultimei săptămâni, în care se vor lua în considerare SMS-urile care privesc bonuri / facturi fiscale a căror dată a eliberării este cuprinsă în intervalul de vineri 15 aprile 2022 ora 14:00 până vineri 22 aprilie 2022 ora 14.00.

– SMS-urile trimise pentru tragerea la sorți săptămânală, vor fi luate în considerare doar pentru extragerea săptămânală aferentă zilelor anterioare extragerii, de vineri ora 14.00 până vinerea din săptămâna următoare ora 14.00, excepție făcând:

 • extragerea aferentă primei săptămâni a campaniei în care se vor lua în considerare SMS-urile trimise de luni 06 decembrie 2021 ora 00.01 AM până vineri 10 decembrie 2021 ora 14:00;
 • extragerea aferentă ultimei săptămâni, în care se vor lua în considerare SMS-urile trimise de vineri 15 aprilie 2022 ora 14:00 până vineri 22 aprilie 2022 ora 14.00.

– Un participant, nu poate primi decât un singur premiu în cadrul campaniei aferentă unei săptămâni de extragere, indiferent dacă acesta a fost extras câștigător cu alte bonuri și / sau facturi de mai multe ori în urma extragerii dintr-un interval săptămânal efectuat conform prezentului regulament.

– Câștigătorul unui premiu poate participa în continuare la extragerile din săptămânile următoare, doar cumpărând un alt produs Baltagul / Balșoi și înscriindu-se din nou în campanie prin SMS la numărul 1740, în cursul intervalului săptămânal următor.

5.6 După efectuarea extragerilor săptămânale, pentru acordarea premiilor, organizatorul va aplica un filtru de verificare a conținutului mesajelor. Daca în urma verificării, conținutul mesajului câștigător se regăsește și în alte mesaje participante la campanie, trimise de pe același număr sau de pe alte numere de telefon (este suficient un duplicat), premiul va fi invalidat.

5.7 Bonul și / sau factura fiscală înscrise prin SMS, pentru validarea și acordarea premiilor, trebuie să aibă înscrise în mod explicit în conținutul lor cel puțin unul din produsele înscrise în campanie.

SECȚIUNEA 6. ÎNSCRIEREA ÎN CADRUL CAMPANIEI

6.1 Participanții se pot înscrie în Campanie în orice moment, începând cu data de 06 decembrie 2021 (ora 00.01) și până la data de 22 aprilie 2022 (ora 14.00);

6.2 Participantul va primi imediat răspuns prin SMS cu mesajul:

“Am primit mesajul tau! Daca acesta respecta regulamentul, verifica pe pagina de Facebook”Frăția Baltagului – oficial”dacă ai câștigat! Detalii pe www.fratiabaltagului.ro.

Mesaj trimis înainte de data de începere a campaniei: Campania “Frăția Baltagului” nu a început încă. Te poți înscrie începând cu 06 decembrie 2021, ora 01.00. Detalii pe www.fratiabaltagului.ro.

Mesaj trimis după data de finalizare a campaniei: ,,Campania “Frăția Baltagului” s-a finalizat în data de 22 aprilie 2022, ora 14.00 Detalii pe www.fratiabaltagului.ro și pe pagina de Facebook „Frăția Baltagului – oficial”.

SECȚIUNEA 7. EXTRAGEREA, VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 În cadrul Campaniei publicitare, premiile vor fi oferite:

6 premii de 500 lei fiecare, acordate prin tragere la sorti, participanților care trimit mesaje valide în fiecare săptămână de campanie publicitară. Prin săptămână de campanie publicitară se înțelege intervalul cuprins între doua zile de vineri consecutive, începând de la ora 14.01 a primei zile de vineri și până la ora 14:00 a următoarei zile de vineri, împreună cu excepțiile arătate la pct. (5.5) Secțiunea 5.

7.2 Pentru extragerile săptămânale vor fi desemnate prin tragere la sorti câte 3 rezerve la fiecare extragere. În cazul în care un mesaj câștigător nu poate fi validat conform prevederilor prezentului Regulament, premiul va fi acordat (daca trece procedurile de validare) primei rezerve. Daca nici în acest caz nu se poate face validarea conform Regulamentului, se repetă procedura până la a 3-a rezervă. Daca validarea nu s-a putut efectua pentru niciuna din cele 3 rezerve, premiul se reportează pentru săptămâna următoare.

(A) Extragerea

În cadrul Campaniei publicitare, premiile de la Secțiunea 1, punctul 2, vor fi acordate prin tragere la sorti în fiecare zi de vineri din perioada de desfășurare a campaniei.

Rezultatele tragerilor la sorți vor fi afișate saptamanal, in fiecare zi de vineri, pana la ora 20.00 pe pagina de facebook „Fratia Baltagului – oficial” si pe www.fratiabaltagului.ro.

Tragerea la sorți se realizează faptic prin intermediul programului accesibil prin www.random.org în baza unui algoritm matematic automatizat distribuit electronic.

(B) Validarea

Pentru validarea premiilor de la Secțiunea 1, punctele 1.2, câștigătorii premiilor vor fi contactați telefonic, de Organizator, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul tragerii la sorți.

Câștigătorul extras la tragerea la sorți va fi sunat pentru a confirma premiul. Pentru validare, trebuie să trimită prin whatsapp la numărul 0756067720 sau prin email la adresa client@afimarket.ro o poză cu bonul / bonurile fiscale sau factura / facturile, cu care s-a înscris în promoție aferentă săptămânii de promoție la care a fost extras.

Bonul fiscal și / sau factura trebuie să conțină în mod explicit dovada achiziționării unui produs Baltagul și / sau Balșoi. Nu sunt validate bonurile și/sau facturile care conțin alte denumiri (cu titlu de exemplu băuturi spirtoase). Organizatorii nu sunt răspunzători pentru modul în care comercianții eliberează bonuri fiscale și / sau facturi. Organizatorul recomandă ca persoanele care intenționează să participe în vederea unui potențial câștig în limitele inserate în acest Regulament, la această Campanie publicitară, să solicite comercianților ca atunci când nu pot elibera bon cu identificarea explicită a unui produs Baltagul și / sau Balșoi, să elibereze factură pentru complinirea acestei mențiuni.

– Data și valoarea bonului fiscal / facturii fiscale extrase prin tragere la sorți, trebuie să fie identic cu data și valoarea bonului fiscal / facturii fiscale prezentată în vederea validării și deopotrivă să ateste achiziționarea produsului / produselor participante în și cu privire la prezenta Campanie

Dacă câștigătorul extras nu poate confirma achiziția cu bonul fiscal sau factura înscrise în promoție, achiziția unui produs Baltagul și / sau Balșoi așa cum este el descris la Secțiune 5, 5.1, câștigul va fi invalidat iar premiul va reveni următorului participant validat din rezerve.

– Daca, în termen de 2 zile lucrătoare de la data începerii acțiunilor de contactare, Organizatorul nu poate contacta câștigătorul în urma unui apel telefonic urmat de un SMS cu informarea câștigului și primirea unui răspuns în maxim 48 ore de la primul demers inițiat către acesta, Organizatorul are dreptul de a invalida câștigătorul. Imediat după acordarea premiului, Organizatorul este eliberat de orice răspundere față de câștigătorii care rezultă în baza prezentului Regulament.

– Convorbirile telefonice vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestații în legătură cu procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în cadrul Campaniei publicitare.

7.3 Participanții extrași ca fiind câștigători nu vor fi validați și își vor pierde dreptul de acordare a premiului în următoarele situații:

– nu este îndeplinită una din condițiile prevăzute în prezentul Regulament;

– Organizatorul constată inadvertențe între bonul fiscal / factura înscrisă în campanie și înscrisul fiscal prezentat de potențialul câștigător;

– Participantul la campanie nu poate face dovada în termenul stipulat în acest Regulament că deține bonul fiscal / factura cu care s-a înscris în Campanie și / sau nu poate face dovada că a achiziționat un produs înscris în campanie;

– numărul de telefon cu care participantul câștigător s-a înregistrat în Campanie nu este valid la data contactării, și / sau nu poate fi contactat prin apel / sms din motive care nu pot fi imputabile Organizatorului.

7.4 În urma acceptului înregistrării apelului, Participantului – Câștigătorului i se va solicita să:

 1. Declare următoarele informații:

– nume și prenume;

– adresa de domiciliu;

– adresa personală de email

 1. Să trimită o copie / poză a bonului bonurilor fiscale / facturii, facturilor cu care s-a înscris în săptămâna de campanie la care a fost extras ca și câștigător și să dovedească achiziționarea unui produs Baltagul și / sau Balșoi. Bonul fiscal / factura trebuie să fie din perioada săptămânii la care se referă extragerea așa cum este ea definită la Secțiunea 5, 5.1, din intervalul 06 decembrie 2021 – 22 aprilie 2022.

7.5 Copia/poza se va trimite electronic, la numărul de whatsapp 0756067720 sau la adresa de e-mail client@afimarket.ro.

7.6 Pentru validare, bonul fiscal sau factura trebuie să aibă aceleași date ca cele menționate în SMS-ul prin care participantul s-a înscris în campanie și deopotrivă a fost extras câștigător în intervalul săptămânal aferent extragerii. Dacă un câștigător nu îndeplinește condițiile, atunci comisia va utiliza rezerva aferentă momentului câștigător și va repeta procedura de validare de mai sus cu acesta din urmă.

7.7 Imposibilitatea Participanților de a face dovada deținerii și trimiterii documentelor solicitate în termen de 24 de ore de la realizarea contactului cu organizatorul, duce la considerarea Câștigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nici o despăgubire din partea Organizatorului.

7.8 Premiile câștigate vor fi afișate pe www.fratiabaltagului.ro si pe pagina de Facebook „Frăția Baltagului – oficial”.

în termen de maxim 20 de zile calendaristice de la validarea acestora.

(C) ACORDAREA PREMIILOR

7.9 Pentru remiterea premiilor înscrise în Secțiunea 1 câștigătorul trebuie să comunice o copie / poză a unui extras de cont care să aparțină câștigătorului la numărul de whatsapp 0756067720 sau la adresa de e-mail client@afimarket.ro în vederea efectuării unui Ordin de Plată a contravalorii premiului acordat.

7.10 Se va considera că, câștigătorii premiilor înscrise în Secțiunea 1 au intrat în posesia premiului la momentul în care acesta (premiul) a fost tras din contul Băncii Organizatorului.

7.11 În cazul în care Participantul nu dorește înregistrarea convorbirii sau nu dorește furnizarea tuturor informațiilor necesare procesului de validare, după încheierea apelului, acesta va primi un SMS cu o adresa de e-mail unde poate completa datele sale necesare pentru procesul de validare și înmânare a premiului.

7.12 În urma verificărilor și a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare din partea Organizatorilor, iar în cazul în care se constată nereguli cu documentul primit, acesta va fi anunțat și rugat să reîncarce copia / poza documentului valid într-un nou e-mail în maxim 24 de ore, în caz contrar câștigătorul va fi invalidat și va pierde dreptului de atribuire a premiului, fără nici o despăgubire din partea Organizatorului.

În momentul finalizării procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validării (valid/invalid) în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul primirii documentelor necesare validării.

7.13 Imposibilitatea Participanților de a face dovada deținerii și trimiterii documentelor solicitate în termen de 24 de ore de la realizarea contactului cu organizatorul, duce la considerarea Câștigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nici o despăgubire din partea Organizatorului.

7.14 Daca un premiu nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, următorul câștigător (rezerva) aferent momentului câștigător. Daca nici aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere, următorii câștigători (rezerve) aferenți momentului câștigător. Acești Participanți vor fi notificați și validați de către Organizatori în termen de maxim 5 zile de la data constatării neîndeplinirii de către Participantul extras / desemnat inițial a condițiilor prezentului Regulament.

7.15 în cazul în care nici una din rezerve nu este validată, Organizatorul își rezervă dreptul de a reporta premiul în săptămâna următoare sau de a nu mai acorda respectivul premiu.

7.16 Participanții din prezenta Campanie au dreptul de a înainta reclamații Organizatorului Campaniei în cazul în care consideră că au fost nedreptățiți.

Pentru a fi considerate valabile, toate reclamațiile trebuie înaintate până la data de 29.04.2022 la AFI MARKET DISTRIBUTION SRL, cu sediul în str. Ceremușului nr 18A, Demisol, București și trebuie să includă o descriere a situației care a generat reclamația și un număr de telefon valabil. Reclamațiile vor fi adresate în atenția echipei Frăția Baltagului. AFI MARKET DISTRIBUTION SRL va avea putere de decizie completă și definitivă asupra reclamației.

7.17 Organizatorul nu vor fi responsabili pentru niciun fel de interdicții ale câștigătorilor, pentru lipsa documentelor de identitate sau nevalabilitatea documentelor câștigătorilor.

7.18 Participarea la această Campanie publicitară poate implica consimțământul câștigătorilor pentru faptul că, în baza acordului lor expres și liber exprimat, în scris, Organizatorul să poată realiza fotografii sau filmări cu câștigătorii în scopul asocierii cu marca „Baltagul și / sau Balșoi”, însă numai în legătură cu prezenta Campanie publicitară și fără a aduce atingere imaginii sau drepturilor acestora. Cesiunea și utilizarea acestor fotografii sau filmări de către Organizator se vor face fără nici o plată suplimentară pentru câștigători. Câștigătorii cărora li se va solicita realizarea fotografiilor sau filmărilor vor semna o declarație scrisă în acest sens, la momentul predării-primirii premiului, exprimând acceptul sau refuzul, neexistând nicio condiționare a validării premiului sau a intrării în posesia premiului, de acest eventual accept.

7.19 Premiile care nu vor fi acordate în cursul Campaniei publicitare vor fi anulate, vor pierde calitatea de premiu și vor rămâne proprietatea Organizatorului.

7.20 Înscrierile în campanie și / sau revendicările de premii în baza unor bonuri / facturi fiscale care sunt ilizibile , degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conțin erori de imprimare sau de alt tip, incluzând orice alt tip de modificări, fie ele datorate și manevrării / depozitării / păstrării vor fi declarate nule și nu vor fi luate în considerare de către Organizator la validarea / acordarea premiilor.

7.21 Organizatorul nu este responsabil și nu îi poate fi imputată vreo culpă pentru documentele transmise de Participant dar care nu ajung la Organizator în termenele menționate în prezentul Regulament (cu titlu de exemplu, transmiterea documentelor solicitate la altă adresă de whatsapp / mail decât cea indicată de Organizator), și / sau pentru probleme tehnice ale furnizorului de servicii de telefonie / internet și / sau probleme tehnice ale aparatului de comunicare al Participantului / potențialului Câștigător.

7.22 Câștigătorul unui premiu nu poate ceda în tot sau în parte premiul unei alte persoane înainte de predarea acestuia.

7.23 Premiile descrise în prezenta campanie la Secțiunea1 din prezentul Regulament pot fi puse în posesia Câștigătorului validat doar în limitele teritoriale ale României (ex. conturi bancare deschise la instituții Bancare cu sediu / sucursale pe teritoriul României).

SECȚIUNEA 8. LITIGII

8.1 Organizatorul nu va avea nicio răspundere și nu va putea fi implicat în nici un litigiu legat de deținerea sau de proprietatea revendicată asupra bonurilor / facturilor fiscale ce atestă achiziționarea unui / unor produse participante la prezenta campanie.

8.2 Organizatorul nu poartă și nu își asumă nicio răspundere și ca drept urmare nu poate fi parte în revendicările asupra unui post de telefonie cu referire la titularul / utilizatorul numerelor alocate și utilizate în prezenta campanie.

8.3 Organizatorul nu este ținut și nu are obligații în a coresponda cu persoane care revendică solicitări care decurg din această campanie ulterior datei de 29 aprilie 2022.

8.4 Organizatorul nu poartă nici o răspundere față de stocurile din magazinele Cora, Selgros, Auchan, Unicarm și din magazinele de cartier, online www.afimarket.ro sau din HORECA cu privire la produsele înscrise în campanie .

8.5 Organizatorul nu poartă nicio culpă și ca drept urmare nu-i poate fi antrenată vreo răspundere în situația în care pe perioada de derulare a prezentei campanii apar schimbări legislative care influențează derularea și / sau implementarea, extragerea, validarea și acordarea premiilor, și / sau eventual impunerea de costuri fiscale suplimentare. În fața unei / unor asemenea situații, Organizatorul poate suspenda / înceta prezenta Campanie motivat de modificările apărute față de situația existentă la data inițierii acestei Campanii fără ai putea fi antrenată vreo culpă si fără ai putea fi solicitate despăgubiri.

8.6 Organizatorul nu va avea nici o răspundere și nu v-a putea fi implicat în nici un litigiu legat de eventualele cheltuieli pe care Participantul / Câștigătorul le-a suportat cu prezenta campanie, cheltuieli neimpuse de către Organizator.

8.7 Eventualele litigii care apar între Organizator și participanții la prezenta Campanie vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele de judecată române competente.

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1 Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei validate și va răspunde doar în limitele stabilite conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE

10.1 La această Campanie, Organizatorul nu este nevoit să calculeze să rețină și să vireze impozitul datorat veniturilor obținute de către câștigători, întrucât conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal premiile din prezenta Campanie nu depășesc valoarea de 600 lei / săptămână / persoană.

10.2 Totuși, în cazul excepțional al situației în care o persoană este extrasă și validată pentru două sau mai multe extrageri în mai multe săptămâni în cadrul acestei campanii, Organizatorul va ține evidența, va calcula, reține și vira impozitul datorat din venitul total astfel obținut de către acest câștigător raportat la cumulul câștigurilor.

10.3 Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiul sunt în sarcina Câștigătorului.

SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA CAMPANIEI

11.1 Prezenta campanie încetează la data de 22 aprilie 2022.

11.2 prezenta campanie poate înceta înainte de împlinirea termenului stipulat în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului , din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea campaniei în bune condiții. În categoria acestor evenimente sunt incluse și reglementări legislative care pot interzice sau împovăra termenii acestui Regulament.

11.3 În unul din cazurile stipulate la pct. 11.2 Organizatorul este exonerat de răspundere cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale care decurg din prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 12. GDPR – Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezentul Regulament, Organizatorul Campaniei se obligă să respecte prevederile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date cf. Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

12.1 Participarea la Campanie prin trimiterea unui SMS la numărul dedicat va fi considerată acceptare a prelucrării datelor cu caracter personal privind: nume, prenume, cetățenie, semnătură, adresă, număr de cont al câștigătorilor, telefon, e-mail, și a datelor cu caracter personal având funcție de identificare (cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate / pașaportului) și cu prelucrarea copiei cărții de identitate în scopul acordării premiilor și în scopuri precum: corespondența contractuală, statistici interne; efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul AFI; generarea de rapoarte cu privire la activitatea AFI, cu scopul de facilita efectuarea managementului și a analiza performanța AFI; arhivarea documentelor care se încheie cu privire la relația cu participanții, realizarea unui serviciu de registratură; realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general.

12.2 Temeiurile prelucrării: consimțământul acordat de participant / câștigător; încheierea și / sau executarea unui contract, realizarea unui virament bancar, obligații legale aflate în sarcina AFI, identificarea participantului / câștigătorului, identificarea și prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului; în baza interesului legitim al AFI, centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne,

12.3 Destinatarii datelor participanților / câștigătorilor pot fi: distribuitorii AFI; furnizori de servicii necesare desfășurării activității AFI, comunicării / remiterii premiilor; instituții publice de supraveghere a activității; autorități publice etc.

12.4 Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Organizatori. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către dpo@afitd.ro sau prin poștă, la adresa sediului Organizatorilor înscris în preambulul acestui Regulament, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului și nu produce efecte asupra prelucrării datelor anterioare.

12.5 Drepturile participanților / câștigătorilor privind datele cu caracter personal prelucrate sunt: (1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal, (2) Dreptul la rectificare, (3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, (4) Dreptul de a vă retrage consimțământul; (5) Dreptul la restricționarea prelucrării, (6) Dreptul la portabilitatea datelor; (7) Dreptul la opoziție, (8) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor câștigătorului / participantului, (9) Dreptul de a depune o plângere la Organizatori și / sau la autoritatea competentă privind protecția datelor, (10) Dreptul de a vă adresa justiției, (11) Dreptul de a fi notificat cu privire la breșe de securitate care au / sau ar putea avea impact asupra datelor personale.

12.6 Datele sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale prevăzute în sarcina Organizatorilor, astfel că refuzul de comunicare generează imposibilitatea validării și acordării premiilor conform prezentului Regulament. Datele cu caracter personal cerute de Organizatori în vederea încheierii și sau executării proceselor-verbale de validare, acordare și remitere a premiilor sunt considerate obligatorii pentru încheierea și executarea obligațiilor asumate de Organizatori prin prezentul Regulament în concordanță directă cu prevederile legale. Refuzul câștigătorilor de a furniza astfel de date determină imposibilitatea Organizatorului de a valida și de a oferi premiile.

Pentru exercitarea drepturilor participanților / câștigătorilor privind datele personale, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătura cu prelucrarea de către Organizator a datelor personale, vă rugăm să contactați responsabilul Organizatorilor pentru protecția datelor personale, prin poștă sau prin cerere scrisă și semnată olograf, la sediul Organizatorului din București, Sector 1 , Str. Ceremușului. nr 18A.

Pentru a depune o sesizare / reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt: http://www.dataprotection.ro/, anspdcp@dataprotection.ro, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, România, Tel. fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212, Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60.

Aici poate fi consultat regulamentul autentificat.